هوش مصنوعی چیست و چرا حائز اهمیت است؟

هوش مصنوعی چیست و چرا حائز اهمیت است؟

هوش مصنوعی به ساخت ماشین‌های هوشمندی تاکید دارد که اعمال و رفتارشان مانند انسان باشد. هوش مصنوعی برای اینکه عملکردی مثل هوش انسان داشته باشد. باید به کمک یادگیری ماشین و یادگیری عمیق هوشمند شود. محور اصلی در یادگیری ماشین مشاهدات و داده هاست، سیستم به صور ...